Câștigă un Dezumidificator bun la casa afiliatului!

Regulament concurs

 

ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul „Câștigă un dezumidificator bun la casa afiliatului!” (denumit în cele ce urmează „CONCURS”) este organizat de S.C. SOLDEC SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Câmpului, Nr. 230, Nr. Reg.Com: J12/4355/2005, CUI RO 18226257.

Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe website-ul www.soldec-shop.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricărei persoane interesate, precum și prin solicitare scrisă.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificari să fie facute publice, cu cel putin 24 de ore înaintea intrării acestora în vigoare, pe website-ul companiei.

DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Concursul este organizat online (prin intermediul platformei de marketing afiliat www.2performant.com) şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 04.11.2022, ora 9:00 – 20.11.2022, ora 23:59.  Anunțarea câștigătorului se va face în data de 13.12.2022, după ce toate comisioanele înregistrate pe perioada concursului vor fi validate. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi sau a scurta perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public conform prevederilor prezentului Regulament.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

La această Campanie pot participa, pe toată perioada de desfăşurare a acesteia, toți cetăţenii români (în calitate de persoană fizică) cu domiciliul / reședința în România (denumiți în continuare și „Participanți”), cu vârsta peste 18 ani și care fac dovada celor de mai sus și pe perioada de revendicare a premiului câștigat. De asemenea, aceștia trebuie să fie afiliați ai magazinului online www.soldec-shop.ro, prin intermediul platformei 2Performant.

NU pot participa la Campanie: firmele, brandurile sau oricare alt tip de organizații care dețin statut de persoană juridică și sunt implicate în organizarea concursului, precum nici angajații societăților comerciale organizatoare şi niciunul dintre membri familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o încercare de fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament nu au dreptul să participe la aceasta Campanie şi nu pot intra în posesia premiului.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să fie afiliați ai platformei de marketing online 2Performant și să înregistreze în perioada concursului minim 3 conversii din vânzarea produselor listate în www.soldec-shop.ro. Premiul oferit de organizator va fi câștigat de afiliatul care va obține la finalul concursului valoarea cea mai mare (commissions amount) a comisioanelor valide, înregistrate în urma conversiilor obținute pentru Organizator.

Reprezentații Soldec vor alege câștigătorul care a înregistrat cele mai mari valori ale comisioanelor, pe baza informațiilor obținute din platforma 2 Performant. Reprezentații Soldec își rezervă dreptul de a anula comenzile plasate fraudulos sau care nu au fost onorate de clienți în termen de 20 de zile de la plasarea acestora, dacă comenzile nu pot fi onorate din diverse motive (clientul a anulat comanda, clientul nu răspunde etc.).

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie și câștigătorii premiilor Campaniei își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). De altfel, SC SOLDEC SRL respectă toate drepturile participanților conform Noului Regulament General de protecție a datelor (GDPR).

DESCRIEREA PREMIULUI ACORDAT ÎN CAMPANIE

În cadrul acestei Campanii, SC SOLDEC SRL va oferi ca premiu 1 buc. Dezumidifcator aer WOODS MDK11, în valoare de 618,80 lei (cu TVA).

 Câştigatorul va primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial si nu se pot cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare a premiilor şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani. Premiul nu se poate dona către un alt beneficiar.

Organizatorul se va asigura că va face tot posibilul pentru a livra premiul către câștigător în decursul a maxim 7 zile de la anunțarea câștigătorului, dar nu își poate asuma răspunderea asupra întârzierilor de livrare cauzate de firmele de curierat sau în cazul unor date greșite furnizate de câștigător. De asemenea, organizatorul se va asigura că va trimite un produs întreg și funcțional, dar nu își poate asuma răspunderea asupra eventualelor distrugeri ale produsului cauzate de firma de curierat. Plata transportului de livrare a premiului către câștigător va fi suportată integral de către SC SOLDEC SRL. Predarea produsului premiu se va face prin intermediul unui Proces Verbal.

În situaţia în care un câştigător refuză să accepte premiul câştigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

RĂSPUNDERE

Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie din cauze care nu depind direct de aceștia, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet.

În cazul în care câștigătorul refuză premiul sau nu poate fi validat în termenul prevăzut în Regulament, acesta va fi invalidat, iar premiul nu se va mai acorda, rămânând în posesia Organizatorului.

Prin înscrierea în Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea Campaniei.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către Participanţi.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicări ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.

Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acestuia nu își asumă răspunderea pentru:

Situaţiile în care un Participant nu poate accesa rețelele sociale sau site-ul soldec-shop.ro din motive care nu ţin de funcţionalitatea site-ului, spre exemplu, dar fără a se limita la: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reţeaua electrică, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului etc. sau alte motive independente de Organizator.

Situaţii în care datele completate conţin erori, sunt incomplete şi / sau aparţin altei persoane.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea în Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Înscrierea în Campanie și furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă acordul expres al participanților ca datele lor personale să fie prelucrate de compania SC SOLDEC și a posibilității de a le fi furnizate informații despre produsele si evenimentele organizate de SC SOLDEC SRL și partenerii săi. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

Tuturor participanţilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conținut:

Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresată în atenția Operatorului, compania va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit:

- după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

- realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţional faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, SC SOLDEC SRL va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

SC SOLDEC SRL respectă cu strictețe toate drepturile participanților și condițiile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal conform Noului Regulament General de protecție a datelor (GDPR). SC SOLDEC SRL se angajează la cele mai înalte standarde de protecţie a datelor dumneavoastră. Dacă informaţiile de mai jos nu răspund la întrebările dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: info@soldec.ro

Pe durata Campaniei, Participanților li se vor colecta următoarele date personale:

- Nume și prenume
- Adresa unde va fi livrat premiul, numărul de telefon și adresa de email (în cazul câștigătorului)

Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

Prin înscrierea în Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi își pot oferi acordul ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Anunțarea câștigătorului va fi realizată pe www.soldec-shop.ro, numele câștigătorului urmând să fie făcut public potrivit legislației în vigoare.

Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive îndependente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului.

LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Campanie se primesc pe e-mail la adresa: info@soldec.ro până pe data de 14.12.2022.  

Cluj-Napoca, 02.11.2022

SC SOLDEC SRL